Gmina Kiwity: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Kiwity
Zamówienia publiczne
Wersja z dnia

Gmina Kiwity: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.

 • Numer zamówienia GKŚO.I.271.3.2020
 • Status Archiwum
 • Rodzaj zamówienia Usługi
 • Tryb zamówienia Nieograniczony
 • Termin składania ofert
 • Termin otwarcia ofert
 • Miejsce złożenia oferty
 • TED/UZP 518443-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”

 1. Zamawiający

Gmina Kiwity
Kiwity 28
11-106 Kiwity
tel. 89 766 09 95, faks 89 766 09 95,
adres strony internetowej: www.bipkiwity.warmia.mazury.pl
poczta e-mail: sekretariat@gminakiwity.pl

  1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ: www.bipkiwity.warmia.mazury.pl
    Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami co najmniej do upływu terminu składania ofert.
  2. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 1. Tryb udzielenia zamówienia
  1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
  2. Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
  3. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona): Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a następnie zażąda przedłożenia pozostałych dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy.
 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”. Zamówienie jest podzielone na części.
  2. Cześć 1. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje:
   1. przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury Systemu,
   2. opracowanie dokumentacji technicznej Systemu,
   3. opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania,
   4. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu (serwerów – 2 szt., UPS do serwera, urządzenia NAS, urządzenia UTM),
   5. testowanie i uruchomienie Systemu,
   6. przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego,
   7. udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,
   8. udzielenie gwarancji na przedmiot umowy,
   9. migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna;
   10. przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej;

przy czym wymagania dla Systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ.

  1. Część 2. Dostawa klimatyzatora z instalacją.
  2. Część 3. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje dostawę:
   1. Zestawów komputerowych - 5 szt.;
   2. Skanera dokumentowego – 1 szt.
  3. Kody CPV:
 • 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • 48.42.20.00-2 Zestawy pakietów oprogramowania
 • 48.44.20.00-8 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
 • 48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
 • 48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • 72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
 • 72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
 • 72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • 72.42.00.00-5 Usługi w zakresie rozwijania Internetu
 • 72.32.20.00-8 Usługi zarządzania danymi
 • 72.30.00.00-8 Usługi w zakresie danych
 • 72.31.00.00-1 Usługi przetwarzania danych
 • 72.51.20.00-7 Usługi zarządzania dokumentami
 • 48.82.00.00-2 Serwery
 • 30.23.30.00-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
 • 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe
 • 31.68.25.30-4 Awaryjne urządzenia energetyczne
 • 39.71.72.00-3 Urządzenia klimatyzacyjne
 • 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • 30.21.33.00-8 Komputer biurkowy
 • 30.21.61.10-0 Skanery komputerowe.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
  3. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
  4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się.
  7. Wykonawca musi zaakceptować wzór umowy w całości.
  8. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.
  9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.
  11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
  12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, który składa ofertę na Część 1 zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).w zakresie wdrożenia systemów informatycznych.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoba lub osoby wykonujące czynności w zakresie określonym powyżej będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności.

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych powyżej.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia:

   1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
   2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, stawki wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
   3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
   4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8.1 do SIWZ.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  1. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

  1. dla części 1 – do dnia 30.10.2020,
  2. dla części 2 i 3 – nie dłużej niż do 100 dni od dnia podpisania umowy; termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert złożonych dla części 2 i 3.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   1. nie podlegają wykluczeniu;
   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
  2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
   1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

   1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Dla części 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450 000 zł.
   2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Dla części 2 i 3 Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
   3. Zdolności technicznej lub zawodowej. Dla części 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
    1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
     1. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde;
     2. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każde;
     3. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej lub digitalizacji zasobów informacji przestrzennej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każde;
    2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:
     1. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, tj. kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia) pełniąc funkcję kierownika lub zastępcy lub równoważną (tj. związaną z kierowaniem pracą zespołu), o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 200 000 zł brutto;
     2. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu podatkowego lub księgowego o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 100 000,00 zł;
     3. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 20 000,00 zł;
     4. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu informacji przestrzennej lub digitalizację zasobów informacji przestrzennej o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
   4. Zdolności technicznej lub zawodowej. Dla części 2 i 3 Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
  1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
   1. którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ;
   2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy;
   3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4-6 i 8 Ustawy.
  2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach i okresach wskazanych w art. 24 ust 7 Ustawy.
  4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 i/lub ust. 5 pkt 1-2, 4-6 i 8 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
  5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 5.6.
  6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
  7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
   1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
   2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
   3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
   4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2, 4-6 i 8 Ustawy.
  9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 5 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, należy złożyć wraz z ofertą:
   1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 Ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
   2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
  2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których wzór stanowi Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.
  3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
  4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
  5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

UWAGA: Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

  1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
  2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy – spełnienie warunków udziału w postępowaniu::
   1. Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (wymaganie dotyczy Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
   2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w przypadku Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia.
   3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w zakresie określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (wymaganie dotyczy Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia).
  3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:
   1. opis oferowanego sprzętu, wskazujący dla każdego elementu zawartego tabeli w pkt. 3 i/lub pkt. 4 i/lub pkt. 5 (odpowiednio dla części zamówienia) Formularza oferty producenta, model i numer katalogowy (jeśli posiada), odnoszący się do wymagań określonych w Załączniku nr 1 SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dotyczących sprzętu i umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt wymagań minimalnych, z załączeniem dokumentów:
    1. wydruki ze strony Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) potwierdzające wynik testów dla oferowanych serwerów - dopuszcza się wydruki w języku angielskim (wymaganie dotyczy części 1),
   2. opis oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, wskazujący dla każdego elementu zawartego tabeli w pkt. 3 Formularza oferty producenta/autora i nazwy oprogramowania,
   3. próbka oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 10 do SIWZ, na dwóch dyskach twardych przenośnych (podstawowym i zapasowym), na których przekaże próbkę, w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, bazodanowym i oferowanym przez Wykonawcę pakietem oprogramowania zasilonym przykładowymi danymi, które umożliwiają przeprowadzenie procedury badania próbki w zakresie funkcjonalności opisanej w scenariuszach (wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzić demonstrację złożonej próbki, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 10  do SIWZ; wymaganie dotyczy części 1).
  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy – brak podstaw wykluczenia:
   1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
   2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
   4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
   5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
   6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.9.1-6.9.5.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700 z późn. zm.).

  1. Zamawiający zastrzega, że na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f Ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
  2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
  4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymienione w pkt. 6.9.1-6.9.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  5. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą.
  6. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 niniejszego Rozdziału składa:
   1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.9.1 niniejszego Rozdziału Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.9.2 niniejszego Rozdziału Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   3. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9.3-6.9.4 niniejszego Rozdziału Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy odnośnie terminu wydania przedmiotowych dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.15 stosuje się odpowiednio.
  8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.9.2 niniejszego Rozdziału, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.15.2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być aktualne na dzień składania ofert.
  10. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  11. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. Natomiast w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
  3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123).
  4. Wykonawcy mogą przekazywać do Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem pod nr 89 766 09 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gminakiwity.pl  Powyższe nie dotyczy oferty, która winna być złożona w formie pisemnej w sposób określony w Rozdziale 10.
  5. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
  6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy Kiwity
Kiwity 28
11-106 Kiwity
 (W tytule e-maila należy wpisać znak postępowania tj. GKŚO.I.271.3.2020)

  1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą.
  2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub na adres poczty elektronicznej, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
  3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek ten wpłynął po upływie w/w terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
  4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
  5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
  6. Zamawiający przyjmuje wszystkie pisma w godzinach urzędowania, tj. 7 – 15.
  7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Paweł Napiórkowski  email: p.napiorkowski@gminakiwity.pl  fax:89 766 09 95

Michał Pasynek email: informaty@gminakiwity.pl fax:89 766 09 95

  1. Zamawiający nie udziela telefonicznie informacji dotyczących treści SIWZ.
 1. Wymagania dotyczące wadium
  1. Składający ofertę musi wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
   1. dla części 1: 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),
   2. dla części 2: 200,00 (słownie: dwieście złotych 00/100),
   3. dla części 3: 600,00 (słownie: sześćset złotych 00/100).
  2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale 11 SIWZ.
  3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a)    pieniądzu;

b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)    gwarancjach bankowych;

d)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
  2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
  3. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
  4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
  5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy.
  6. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa Ustawy.
 1. Termin związania ofertą

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty na daną części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na daną część zamówienia.
  2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Oferta musi być czytelna – sporządzona pismem maszynowym lub wyraźnym pismem odręcznym.
  4. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
  5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
  6. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
  7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
  8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
  11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania oferty musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 poz. 1010), zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

   1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą;
   2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
   3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

  1. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
   1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę;
   2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ;
   3. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;
   4. w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia);
   5. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 6 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ;
   6. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
  2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących Załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
  3. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej). Zamknięta koperta zewnętrzna ma być zaadresowana na: Urząd Gminy Kiwit, Kiwity 28, 11-106 Kiwity oraz winna być opatrzona napisem:

 

OFERTA
w przetargu nieograniczonym pn.
„Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu”

Nr sprawy GKŚO.I.271.3.2020

„Nie otwierać przed godz. 10:10 dnia 02.04.2020”

 

Koperta wewnętrzna, poza oznaczeniami podanymi powyżej, powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej wpływu z opóźnieniem.

  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
  2. Wyżej wymienione powiadomienie winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z zapisem pkt. 10.14 niniejszego Rozdziału, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W celu zmiany lub wycofania oferty Wykonawca musi złożyć do Zamawiającego oświadczenie zawierające wolę zmiany lub wycofania oferty. Wraz ze złożonym przez Wykonawcę oświadczeniem o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć dokument rejestrowy podmiotu, którego adres znajduje się na zewnętrznym opakowaniu oferty w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji czy dana osoba posiada prawo do podpisania przedmiotowego oświadczenia. W przypadku podpisania przedmiotowego oświadczenia przez inną osobą niż wskazana w dokumencie rejestrowym podmiotu należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do dokonania czynności zmiany lub wycofania oferty.

Wymagana forma składanych dokumentów:

  1.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Pozostałe dokumenty składane są w formie oryginału lub w przypadku pełnomocnictw w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
  3. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
  4. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
  5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
  7. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na przedmiotowych dokumentach należy złożyć podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami praw, a także musi zostać umieszczona klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
  8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
  9. Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego w załączonym do oferty pełnomocnictwie.
  10. Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „Wykonawca” należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kiwity ,  Kiwity 28 11-106 Kiwity (pokój nr 1), nie później niż do godziny 10 00 dnia  02.04.2020
  2. W przypadku złożenia oferty po upływie w/w terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu koperty.
  3. Koperty, w których znajduje się oferta wycofana nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wycofaną Wykonawcy na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu koperty.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  02.04.2020 o godz. 10 10 w Urzędzie Gminy Kiwity,  Kiwity 28, 11-106 Kiwity.
  5. Otwarcie ofert jest jawne.
  6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda wielkości środków finansowych, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy, adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz pozostałe dane zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy.
  8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
   1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
   2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
   3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny
  1. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT - dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).
  2. Ocenie podlegać będzie całkowita wartość brutto zaoferowana przez wykonawcę w formularzu oferty dla każdej z części.
  3. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do dwóch miejsc po przecinku.
  4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Umowa zostanie zawarta w walucie PLN.
  5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w następujący sposób:
   1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych netto i ilości jednostkowej – jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadała iloczynowi ceny jednostkowej netto  oraz ilości jednostkowej Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto;
   2. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną w formularzu oferty a wartościami brutto wynikającymi z cen podanych w tabeli, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada właściwemu obliczeniu ceny zgodnie z zasadą arytmetyki z uwzględnieniem zapisu powyżej w pkt. 12.5.1, tj. punktem wyjścia będzie cena jednostkowa netto;
   3. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą a podaną słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada właściwemu obliczeniu ceny zgodnie z zasadą arytmetyki z uwzględnieniem zapisu w pkt. 12.5.1, tj. punktem wyjścia będzie cena jednostkowa netto

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
  2. Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
  3. Dla części 1 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 1. Cena (C) – znaczenie: 60%,
 2. Czas usunięcia Awarii (A) - znaczenie: 20%,
 3. Czas usunięcia Błędu (B) - znaczenie: 10%,
 4. Czas usunięcia Wady (W) - znaczenie: 10%,

przy czym pojęcia Awarii, Błędu oraz Wady zdefiniowane są w Załączniku nr 8.1 do SIWZ (wzór umowy).

  1. Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w pkt. powyżej, dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
   1. Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    C = ( Cn / Cb ) x 60
    gdzie:
    C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
    Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
    Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej),
    przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
   2. Liczba punktów w kryterium Czas usunięcia Awarii (A) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    A = ( 2 / Ab ) x 20
    gdzie:
    A – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
    Ab – czas usunięcia Awarii zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
    przy czym w zakresie kryterium Czas usunięcia Awarii (A), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie czas usunięcia Awarii podany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im krótszy czas usunięcia Awarii, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Awarii to 4 dni robocze. Zaoferowanie czasu usunięcia Awarii dłuższego niż 4 dni robocze skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Awarii to 2 dni robocze. Zaoferowanie czasu usunięcia Awarii krótszego niż 2 dni robocze skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Awarii, to jest 2 dni robocze. Brak wskazania/ wpisania w Formularzu Oferty czasu usunięcia Awarii, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Awarii, to jest 4 dni robocze.
    W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
   3. Liczba punktów w kryterium Czas usunięcia Błędu (B) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    B = ( 3 / Bb ) x 10
    gdzie:
    B – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
    Bb – czas usunięcia Błędu zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
    przy czym w zakresie kryterium Czas usunięcia Błędu (B), do porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie czas usunięcia Błędu podany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im krótszy czas usunięcia Błędu, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Błędu to 6 dni roboczych. Zaoferowanie czasu usunięcia Błędu dłuższego niż 6 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Błędu to 3 dni robocze. Zaoferowanie czasu usunięcia Błędu krótszego niż 3 dni robocze skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Błędu, to jest 3 dni robocze. Brak wskazania/ wpisania w Formularzu Oferty czasu usunięcia Błędu, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Błędu, to jest 6 dni roboczych.
    W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
   4. Liczba punktów w kryterium Czas usunięcia Wady (W) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    W = ( 5 / Wb ) x 10
    gdzie:
    W – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
    Wb – czas usunięcia Wady zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
    przy czym w zakresie kryterium Czas usunięcia Wady (W), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie czas usunięcia Wady liczony w dniach podany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im krótszy czas usunięcia Wady, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Wady to 10 dni roboczych. Zaoferowanie czasu usunięcia Wady dłuższego niż 10 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Wady to 5 dni roboczych. Zaoferowanie czasu usunięcia Wady krótszego niż 5 dni roboczych skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego czas usunięcia Wady, to jest 5 dni roboczych. Brak wskazania/ wpisania w Formularzu Oferty czasu usunięcia Wady, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego) czas usunięcia Wady, to jest 10 dni roboczych. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
   5. Jako najkorzystniejszą w części 1 Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (X), obliczoną wg następującego wzoru:
    X = C + A + B + W
    gdzie:
    X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty,
    C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena (C),
    A - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Czas usunięcia Awarii (A),
    B - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Czas usunięcia Błędu (B),
    W - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Czas usunięcia Wady (W).
  2. Dla części 2 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) Cena ofertowa (C) – znaczenie 60 %,

b) Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (G) – znaczenie: 30 %,

c) Termin dostawy (D) - znaczenie: 10 %.

  1. Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w pkt. powyżej, dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
   1. Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    C = ( Cn / Cb ) x 60
    gdzie:
    C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
    Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
    Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej),
    przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
   2. Liczba punktów w kryterium Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (G) zostanie przyznana w następujący sposób:

G = ( Gb / 60 ) x 30
gdzie:
G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
Gb – okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
przy czym w zakresie kryterium Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (G), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 60 miesięcy. Brak wskazania/ wpisania w Formularzu Oferty okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 36 miesięcy. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

   1. Liczba punktów w kryterium Termin dostawy (D) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    D = ( 30 / Db ) x 10
    gdzie:
    D – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
    Db – termin dostawy zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
    przy czym w zakresie kryterium Termin dostawy (D), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie termin dostawy liczony w dniach podany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im krótszy czas dostawy, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy to 100 dni. Zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 100 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy to 30 dni. Zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 30 dni skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy, to jest 30 dni. Brak wskazania / wpisania w Formularzu Oferty terminu dostawy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy, to jest 100 dni. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
  1. Jako najkorzystniejszą w części 2 Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (X), obliczoną wg następującego wzoru:
   X = C + G + S + D
   gdzie:
   X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty,
   C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena (C),
   G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (G),
   D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Termin dostawy (D).
  2. Dla części 3 za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) Cena ofertowa (C) – znaczenie 60 %,

b) Okres udzielonej gwarancji na skaner dokumentowy (G) – znaczenie: 10 %,

c) Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe (S) – znaczenie 20%,

d) Termin dostawy (D) - znaczenie: 10 %.

  1. Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w pkt. powyżej, dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
   1. Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    C = ( Cn / Cb ) x 60
    gdzie:
    C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
    Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
    Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej),
    przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
   2. Liczba punktów w kryterium Okres udzielonej gwarancji na skaner dokumentowy (G) zostanie przyznana w następujący sposób:

G = ( Gb / 60 ) x 10
gdzie:
G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
Gb – okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
przy czym w zakresie kryterium Okres udzielonej gwarancji na skaner dokumentowy (G), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę to 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 60 miesięcy. Brak wskazania/ wpisania w Formularzu Oferty okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji, to jest 36 miesięcy. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

   1. Liczba punktów w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe (S) zostanie przyznana w następujący sposób:

jeśli wykonawca zaoferuje usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia – badana oferta uzyska w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe (S) 10 pkt;

jeśli wykonawca zaoferuje czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego badana oferta uzyska w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe (S) 10 pkt.

W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

   1. Liczba punktów w kryterium Termin dostawy (D) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
    D = ( 30 / Db ) x 10
    gdzie:
    D – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę,
    Db – termin dostawy zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie,
    przy czym w zakresie kryterium Termin dostawy (D), dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie termin dostawy liczony w dniach podany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im krótszy czas dostawy, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
    Najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy to 100 dni. Zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 100 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty. Najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy to 30 dni. Zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 30 dni skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najkrótszy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy, to jest 30 dni. Brak wskazania / wpisania w Formularzu Oferty terminu dostawy skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy, to jest 100 dni. W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
  1. Jako najkorzystniejszą w części 3 Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (X), obliczoną wg następującego wzoru:
   X = C + G + S + D
   gdzie:
   X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty,
   C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena (C),
   G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Okres udzielonej gwarancji na skaner dokumentowy (G),
   S - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe (S),
   D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Termin dostawy (D).
  2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia będą dokonywane w sposób następujący: uzyskane będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, że trzecie miejsce po przecinku poniżej 5 pomija się, natomiast równe 5 i wyższe powodować będą zaokrąglenie cyfry znajdującej się na drugim miejscu po przecinku o 1 wyżej.
  3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
  4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 Ustawy).
  5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  6. Jeżeli złożono ofertę, której cena zawiera towary, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze oferty najkorzystniejszej – podając stosowne dane określone w art. 92 ust. 1 Ustawy.
  2. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści również na stronie internetowej zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 Ustawy.
  3. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
  4. Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 Ustawy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z uwzględnieniem zapisów art. 139 Ustawy.
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
   1. pieniądzu,
   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
   3. gwarancjach bankowych,
   4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy.
  5. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 Ustawy.
  6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (nr rachunku 04 1160 2202 0000 0000 6193 1352).
  7. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci  70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
  8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia musi być bezwarunkowe i nieodwołalne.
 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
  1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w odpowiednim dla danej części wzorze umowy, które to wzory stanowią:
   1. załącznik nr 8.1 do SIWZ dla części 1 Zamówienia,
   2. załącznik nr 8.2 do SIWZ dla części 2 Zamówienia,
   3. załącznik nr 8.3 do SIWZ dla części 3 Zamówienia.
  2. Postanowienia zawarte we wzorach umowy nie podlegają negocjacjom.
  3. Wykonawca akceptuje treść odpowiedniego dla danej części wzoru umowy stosownym oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, w sposób i warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.
 4. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
  1. Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zapisami zawartymi w dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy.
  2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Do odwołania stosuje się art. 180 – 198 Ustawy.
  4. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Do skargi do sądu stosuje się przepisy art. 198a – 198g Ustawy.
 5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kiwity , realizująca zadania poprzez Urząd Gminy, w imieniu której działa Wójt , adres : Kiwity 28 , 11-106 Kiwity , tel. 89-766-09-95
   2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
   4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy.
   5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 18.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
   7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
   8. Posiada Pani/Pan:
    1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
    2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
    3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
    4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   9. nie przysługuje Pani/Panu:
    1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 6. Wykaz załączników
 1. Załącznik nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 2. Załącznik nr Wzór formularza ofertowego;
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
 4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
 5. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
 6. Załącznik nr 6 -Wykaz dostaw i usług;
 7. Załącznik nr 7 - Wykaz osób;
 8. Załącznik nr 1. Wzór umowy dla Części 1;
 9. Załącznik nr 8.2. Wzór umowy dla Części 2;
 10. Załącznik nr 8.3. Wzór umowy dla Części 3;
 11. Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów;
 12. Załącznik nr 10 – Wymagania dotyczące próbki przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres jej badania.

 

 

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia